heit&mem

Berne út leafde

Berne út leafde

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts jonkje
oan ús tabetroud.