heit&mem

Beantsjes út it sop

Beantsjes út it sop

Dieuwke van der Meer 9 februari 2015

Beantsjes út it sop
de datum stiet derop.

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)