heit&mem

3 lytse knapen dy’t allegear de oandacht wolle fan heit en mem

3 lytse knapen dy’t allegear de oandacht wolle fan heit en mem

Sietske Zwart 27 augustus 2015

3 lytse knapen dy’t allegear de oandacht wolle fan heit en mem

3 lytse knapen dy’t alles fanelkoar ôfpakke wolle

3 lytse knapen hast allegear tagelyk yn de pjuttepuberfaze

3 jonge knapen dy’t moai meielkoar boartsje kinne

3 jonge knapen dy’t meielkoar harren grinzen lûke kinne

3 jonge knapen dy’t witte wat leafde, lok en sûnens betsjut

3 grutte knapen dy’t meielkoar in suske krigen ha, en har dat allegear leare wolle