heit&mem

Poppe fan de Moanne

Is dyn poppe, buorfamke, neefke of beppesizzer de moaiste poppe fan de wrâld? Upload dyn foto hjirboppe! De poppe mei de measte stimmen kriget it nijste Fryske berneboek tastjoerd en kriget in plakje yn it blêd ‘heit&mem’. Dochst ek mei? De winner wurdt ûnder oare bekend makke fia ús nijsbrief. (de poppe mei net âlder as 12 moanne wêze)

Slagget it uploaden net? Miskien is de foto te grut? Meist ek de foto maile nei ynfo@heitenmem.nl, dan sette wy de foto foar dy der by.