heit&mem

Boartsje mei pjutten

Boartsje mei pjutten

Troch ferskes te sjongen en spultsjes mei bern te dwaan wurdt op in boartlike manier de wurdskat fan bern fergrutte. Hjirmei kinne ek bern (en folwoeksenen!) dy’t meast oare talen prate útnûge wurde om it Frysk te brûken. Sjong dit oere mei en ûnderfyn in oare taal!