heit&mem

Temaside: Sinteklaas

Sinteklaas is wer yn it lân! In feest foar jong oant âld. Lekker kleurje, lêze, sjonge en nifelje. 

Wat krijsto yn dyn skoech? Hast al in ferlanglistje makke? Op dizze side in oersjoch mei allerhande dingen oer Sinteklaas. 

verlanglijstje-sint-2-212x300

Fryske sinteklaasferskes en mear!

Sinteklaas is wer yn ’t lân! Kinne dyn bern hast net wachtsje oant pakjesjûn?
Printsje de ôftelkalinder út, sa kinne se moai sjen hoefolle nachtsjes it noch sliepen is.

Mear sjen 

2015-sinteklaas

Tomke e-card Sinteklaas

Wy hawwe moaie Tomke e-cards op ús website set. Kinst se bygelyks ferstjoere fia Facebook, Twitter of e-mail. Ast op de ôfbylding klikst dan kinst ‘m opslaan.

Mear sjen 

214fd365a91a7ab3212e5f6b3261d782

Tomke-pinterestside oer Sinteklaas 

Sjoch hjir

tomke2

Fryske Sinteklaas ferskes belústerje

Sjoch hjir 

 

Nifelwurkjes Sinteklaas

 

product_2730_0_2-142x300

Skoechkadootsjes top 10

Foar bern en folwoeksenen!

Mear sjen 

pyjama_famke_1_1_1_1-204x300

Sinteklaaskado top 10

Der is safolle leuks te krijen datst troch de beammen it bosk net mear sjochst.

Mear sjen 

8

Hoe komt Sinteklaas yn Nederlân?

Sinteklaas op it wite hynder, wa betinkt soks? Komt soks út de loft fallen of sit hjir in ferhaal achter?

Mear sjen 

d8502414f0e35cfebb810cd648a54509

Tomke-pinterestside kleurplaten Sinteklaas 

Sjoch hjir 

Tidens Sinteklaas wurde der ek ferskes song en ferhaaltsjes fertelt. Hjirûnder in oersjoch fan cd’s en boeken dy’t mei Sinteklaas te krijen hawwe! 

product_3458_0

Fryske ferskes foar Sinteklaas 

In skiif fol âlde en nije ferskes fan û.o. Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, MC Remon, Doede Veeman, Meindert Talma, Fokke Miedema, en Adri de Boer.

€ 10,00
Mear witte 

product_2734_0

 Deuntsjes foar dy, diel 2

In cd mei 54 berneferskes. Bygelyks: Jierdeiferske, Memmedei/Heitedei, Sinteklaas en Swarte Pyt, Nei de kapper, Nei skoalle, Goed yn it ferkear en noch folle mear.

€ 16,90
Mear witte

product_2730_0_2

Tomke en Swarte Pyt – Tomke en de Krystkrânskes

Ien boekje mei twa ferhalen. ‘Tomke en Swarte Pyt’: Tomke set syn skuontsje, want fannacht komt Sinteklaas.Dy nachts heart Romke wat! Wat soe dat wêze?

€ 9,90
Mear witte

product_1506_0_2

Trije Sinten trije ferhalen

Wêrom rydt Sinteklaas op syn skimmel oer de dakken? Wêrom rinne we op 11 novimber mei in lampion? Wêrom komt Sint Piter allinne yn Grou?

€ 11,90
Mear witte