heit&mem

Temaside: Sinteklaas

Sinteklaas is wer yn it lân! In feest foar jong oant âld. Lekker kleurje, lêze, sjonge en nifelje. 

Wat krijsto yn dyn skoech? Hast al in ferlanglistje makke? Op dizze side in oersjoch mei allerhande dingen oer Sinteklaas. 

verlanglijstje-sint-2-212x300

Fryske sinteklaas printables en mear!

Sinteklaas is wer yn ’t lân! Kinne dyn bern hast net wachtsje oant pakjesjûn?
Printsje de ôftelkalinder út, sa kinne se moai sjen hoefolle nachtsjes it noch sliepen is.

Mear sjen 

2015-sinteklaas

Tomke e-card Sinteklaas

Wy hawwe moaie Tomke e-cards op ús website set. Kinst se bygelyks ferstjoere fia Facebook, Twitter of e-mail. Ast op de ôfbylding klikst dan kinst ‘m opslaan.

Mear sjen 

214fd365a91a7ab3212e5f6b3261d782

Tomke-pinterestside oer Sinteklaas 

Sjoch hjir

tomke2

Fryske Sinteklaas ferskes belústerje

Sjoch hjir 

Nifelwurkjes Sinteklaas

Sjoch hjir

Skoechkadootsjes top 10

Foar bern en folwoeksenen!

Mear sjen 

pyjama_famke_1_1_1_1-204x300

Sinteklaaskado top 10

Der is safolle leuks te krijen datst troch de beammen it bosk net mear sjochst.

Mear sjen 

8

Hoe komt Sinteklaas yn Nederlân?

Sinteklaas op it wite hynder, wa betinkt soks? Komt soks út de loft fallen of sit hjir in ferhaal achter?

Mear sjen 

d8502414f0e35cfebb810cd648a54509

Tomke-pinterestside kleurplaten Sinteklaas 

Sjoch hjir 

Tidens Sinteklaas wurde der ek ferskes song en ferhaaltsjes fertelt. Hjirûnder in oersjoch fan cd’s en boeken dy’t mei Sinteklaas te krijen hawwe! 

   

 Deuntsjes foar dy, diel 1

Berneferskes fan Geartsje Douma en Hindrik van der Meer, diel 1:

54 berneferskes, mei û.o. De Fanfare Gimmestyk, Bernebuorkerij, De spin, Fruit-itersferske en noch folle mear…

€ 16,90
Mear witte