heit&mem

Britt (6) leit op in jûn even mei har holle op mem har búk. Dan seit se: ‘Mem har búk liket wol in wetterbêd.’

Bram (7): ‘Ik wit wa’t de earste minsk op de ierde wie… Sinteklaas! Want dy is hiel âld!’

Patrick (6) bestudearret oandachtich de 12 wiken echofoto fan syn tante en seit dan: ‘Ik sjoch it al. It wurdt in jonkje, want de baby hat gjin hier!’ 

Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken.

Laad mear