heit&mem

Mem set har bril ôf en Marije (2,5) seit: ‘Oh, mem hat de eachjes út.’ 

Britt (6) leit op in jûn even mei har holle op mem har búk. Dan seit se: ‘Mem har búk liket wol in wetterbêd.’

Mats (3) wol mem wat yn it ear flústerje en freget: ‘Mem, mei ik wat tsjin dyn wang sizze?’

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Bram (7): ‘Ik wit wa’t de earste minsk op de ierde wie… Sinteklaas! Want dy is hiel âld!’

Patrick (6) bestudearret oandachtich de 12 wiken echofoto fan syn tante en seit dan: ‘Ik sjoch it al. It wurdt in jonkje, want de baby hat gjin hier!’ 

Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken.

Timo (4) merkt op: ‘Toen Emie (syn nichtsje fan 4) en ik baby’s waren, hadden we net zulk haar als pake!’ 

Brecht (4) hat de sloppe lach: ‘Mem, ik ha lol yn myn kiel!’ 

De meeste kinderen in westerse landen worden zindelijk tussen de 2 en 3 jaar. Meisjes worden vaak iets eerder zindelijk dan jongens.

Anne (7): ‘Ik zat eerst in mem haar buik.’ Sam (4): ‘Daarna ik.’ Lotte (3) kijkt verbaasd en zegt: ‘Maar ik heb jullie daar helemaal niet gezien!’ 

Laad mear