heit&mem

Mem set har bril ôf en Marije (2,5) seit: ‘Oh, mem hat de eachjes út.’ 

Mats (3) wol mem wat yn it ear flústerje en freget: ‘Mem, mei ik wat tsjin dyn wang sizze?’

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Een baby wordt zónder knieschijven geboren en heeft deze pas na 2 jaar.

Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken.

Timo (4) merkt op: ‘Toen Emie (syn nichtsje fan 4) en ik baby’s waren, hadden we net zulk haar als pake!’ 

Hester (2) sjocht fol oandacht nei har mem dy’t har oan it opmeitsjen is. Dat liket Hester ek wol wat en se seit: ‘Mem, mei ik ek Pipo wêze?’ 

Het eerste echte lachje komt zo tussen de 4 en 6 weken na de geboorte.

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’ 

Brecht (4) hat de sloppe lach: ‘Mem, ik ha lol yn myn kiel!’ 

De meeste kinderen in westerse landen worden zindelijk tussen de 2 en 3 jaar. Meisjes worden vaak iets eerder zindelijk dan jongens.

Laad mear