heit&mem

 Jorrit (4) is ferliefd mei Ilse, sa fertelt er. As mem freget wêrom seit er: ‘Se hat sokke moaie grutte wangen!’ 

Herre (5) praat over sport en zegt “mijn mama zit nu niet meer op roeien maar op de fysiotherapeut…”

Laad mear