heit&mem

Opfieding en gedrach

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’ 

 Jorrit (4) is ferliefd mei Ilse, sa fertelt er. As mem freget wêrom seit er: ‘Se hat sokke moaie grutte wangen!’ 

Laad mear