heit&mem

Groei en ûntwikkeling

Kinderen die vanaf de geboorte twee talen tegelijk leren, kennen op 5-6 jarige leeftijd, eigenlijk voor alle begrippen de woorden in beide talen.

Mireia (4) komt út it wetter fan it swimbad. Se is sa kâld. Seit dan: ‘Myn toskjes dûnsje.’ (klappertoskje)

 Jorrit (4) is ferliefd mei Ilse, sa fertelt er. As mem freget wêrom seit er: ‘Se hat sokke moaie grutte wangen!’ 

Laad mear