heit&mem

Mem set har bril ôf en Marije (2,5) seit: ‘Oh, mem hat de eachjes út.’ 

Mats (3) wol mem wat yn it ear flústerje en freget: ‘Mem, mei ik wat tsjin dyn wang sizze?’

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Timo (4) merkt op: ‘Toen Emie (syn nichtsje fan 4) en ik baby’s waren, hadden we net zulk haar als pake!’ 

Brecht (4) hat de sloppe lach: ‘Mem, ik ha lol yn myn kiel!’ 

De meeste kinderen in westerse landen worden zindelijk tussen de 2 en 3 jaar. Meisjes worden vaak iets eerder zindelijk dan jongens.

Anne (7): ‘Ik zat eerst in mem haar buik.’ Sam (4): ‘Daarna ik.’ Lotte (3) kijkt verbaasd en zegt: ‘Maar ik heb jullie daar helemaal niet gezien!’ 

Kim (3) sjocht hoe’t de boer de skiepkes skeart en ropt: ‘Sjoch mem, de skiepkes wurde skyld!’ 

Laad mear