heit&mem

Temaside: Krystdagen/Ald en Nij

Krystdagen en Ald en Nij. Dat binne de feestdagen dy’tst mei dyn famylje en freonen fierst. De iene kriget pakjes ûnder de krystbeam en de oare giet nei it tsjerke. Watst ek dochst, it is en bliuwt in bysûnder feest!

Mei Ald en Nij begjint der in nij jier en slute we it âlde jier ôf. Hast ek goeie foarnimmens? 

Op dizze side fynst alles oer Krystdagen en Ald en Nij. Dingen om te dwaan, boeken om te lêzen, ferskes om te sjongen en leuke nifelwurkjes.

Noflike feestdagen! 

kryst-printables-05-212x300

Printables: Tema krystfeest

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema krystfeest.

Ecstatic little girl catching falling confetti

Printables Ald & Nij

Gedichten, wurdkaarten en oare moaie platen om út te printsjen foar yn de groep, bernedeiferbliuw of thús. Mar fansels ek leuk om te dielen om de sosjale media. 

 

krystkaart3-300x300

E-cards: kryst

Krystfeest, wy hâlde der sa fan! Wy ha in oantal e-cards foar de krystdagen foar jim makke dy’t jimme fia jimme social media of yn in mail ferstjoere kinne.

kerst-wallpaper-66

Fryske krystgedichten en -ferskes

Natuurlijk zijn er ook veel mooie Friese kerstliedjes en -gedichtjes. Wij hebben een aantal voor jullie verzameld.

   
   
83692cec43f394e92d6d4ad8fcd37d73

Tomke-pinterestside oer de feestdagen

8532a49b6e2202bb33598dd58a9991bc

Tomke-pinterestside oer kleurplaten 

Op dizze pinterestside steane ek kleurplaten oer de krystdagen.

tomke2

Fryske krystferskes belústerje 

 

 

Hierbij een aantal Friese kerstboeken en andere leuke Friese winterboeken.

Sipke syn Alvestêdetocht

Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste wat der is. Wat er net wit is dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt is, want Sipke woe ek sa graach meiride en Fryslân sjen.

Keapje hjir>

Tomke op it iis

Yn Tomke op it iis is it winter. Der leit iis op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, mar hy wibelt wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte?

Keapje hjir>

Mol yn ‘e snie 

Yn ‘Mol yn ‘e snie’ giet mol op ûntdekkingsreis yn de snie en fynt wat hiel moais…
Hat it te krijen mei toverkrêft?

Keapje hjir>

Winterboek

Fynsto de winter mar saai? Net mei dit boek!

In boek fol mei ferhaaltsjes, gedichtsjes, ferskes, spultsjes en knutselwurkjes, spesjaal foar bern fan 2 o/m 6 jier. Mar gau (foar)lêze, sjonge en dwaan!

Keapje hjir>

Smûk

Heel veel ideeën om jouw leven meer smûk te maken.

Keapje hjir>

 

 

De Lyste Gruffalo

De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs.
Mar wa’t se ek tsjinkomt,
gjinien liket op dat meunster.
Soe er wol bestean?

Keapje hjir>

 

 

 

 
 

De Afûk heeft een ruim assortiment aan Friese kerstkaarten.