heit&mem

Temaside: Krystdagen/Ald en Nij

Krystdagen en Ald en Nij. Dat binne de feestdagen dy’tst mei dyn famylje en freonen fierst. De iene kriget pakjes ûnder de krystbeam en de oare giet nei it tsjerke. Watst ek dochst, it is en bliuwt in bysûnder feest!

Mei Ald en Nij begjint der in nij jier en slute we it âlde jier ôf. Hast ek goeie foarnimmens? 

Op dizze side fynst alles oer Krystdagen en Ald en Nij. Dingen om te dwaan, boeken om te lêzen, ferskes om te sjongen en leuke nifelwurkjes.

Noflike feestdagen! 

kryst-printables-05-212x300

Printables: Tema krystfeest

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema krystfeest.

Ecstatic little girl catching falling confetti

Printables Ald & Nij

Gedichten, wurdkaarten en oare moaie platen om út te printsjen foar yn de groep, bernedeiferbliuw of thús. Mar fansels ek leuk om te dielen om de sosjale media. 

 

krystkaart3-300x300

E-cards: kryst

Krystfeest, wy hâlde der sa fan! Wy ha in oantal e-cards foar de krystdagen foar jim makke dy’t jimme fia jimme social media of yn in mail ferstjoere kinne.

kerst-wallpaper-66

Fryske krystgedichten en -ferskes

Natuurlijk zijn er ook veel mooie Friese kerstliedjes en -gedichtjes. Wij hebben een aantal voor jullie verzameld.

   
   
83692cec43f394e92d6d4ad8fcd37d73

Tomke-pinterestside oer de feestdagen

8532a49b6e2202bb33598dd58a9991bc

Tomke-pinterestside oer kleurplaten 

Op dizze pinterestside steane ek kleurplaten oer de krystdagen.

tomke2

Fryske krystferskes belústerje 

 

 

Hierbij een aantal Friese kerstboeken en andere leuke Friese winterboeken.

product_3995_0

 Jezus wurdt berne

Dit bernebibelboekje is basearre op de tekst en de yllustraasjes fan it earste ferhaal út de Bernebibel út it Nije Testamint.

€ 2,50 (No yn ‘e oanbieding!)
Mear witte 

   
kerstboek-klein

 Stille nacht, wûndernacht

By Krysttiid hearre ferhalen! Stille nacht, wûndernacht is in bysûnder boek foar dy spesjale desimberdagen. It is in berneboek foar bern fan alle leeftiden, grôtfol ferhalen om foar te lêzen, thús of yn de klasse, of om sels yn te lêzen.

€ 5,00 (No yn ‘e oanbieding)
Mear witte

product_4017_0

Kryst yn Fryslân 

In cd mei ferskate muzyksjenres, fan blues oant rock en fan jazz oant pop binne fertsjintwurdige op dit album. In ôfwikseljend repertoire dat úteinlik dochs in prachtich oanslutend gehiel foarmet.

€ 10,00

 

De Afûk heeft een ruim assortiment aan Friese kerstkaarten.