heit&mem

Temaside: Falentyn

14 febrewaris is it Falentynsdei. En hoewol’t it in typyske Amearikaanske tradysje is, is it altyd leuk om efkes oandacht te skinken oan de leafde. 

Fryske boekjes oer de leafde / Friese boekjes over de liefde

Leafste leave

In leuk kadoboekje mei gedichtsjes en quotes oer de leafde. 

Leafste leave is hjir te bestellen. 

Ik bliuw by dy

In leaf boekje op rym oer echte freonskip.

Ik bliuw by dy is hjir te bestellen.

Mol hat in geheim

Mol fynt syn nije freondintsje Mûs wol hiel spesjaal. Hy hâldt har geheim, want hy wol har mei gjinien diele. Mar der binne geheimen dy’t allinne mar moaier wurde ast se mei oaren dielst.

Mol hat in geheim is hjir te bestellen.

Omdat ik sa wiis mei dy bin

Lytse iisbear Ysbrand wit al in hiel soad: wêr’t de lekkerste fisken swimme, hoe’t in snieflokje smakket, dat de wyn dy aaie kin en bite, wannear’t de sinne en de moanne oan de himel steane. Hy wit ek hoe fier as er by syn mem wei gean kin sûnder dat it gefaarlik wurdt. Mar der binne ek dingen dy’t Ysbrand noch net hielendal snapt, mar it antwurd op de alderbelangrykste fraach wit er wol…

In leafdefol boek oer de relaasje tusken mem en bern.

Omdat ik sa wiis mei dy bin is hjir te bestellen.

 

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldtst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze krije yn ‘e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst!

Bern én âlden út de hiele wrâld binne mâl mei dit prachtige printeboek.

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin is hjir te bestellen.

It gefoel datst  in enerzjybom opiten hast, en de hiele wrâld draait om dyn fantastyske flam. Do moatst wol laitsje want dyn leafste is sa grappich, sjarmant en cool! Kinst de eagen net fan dyn  ôfhâlde en dochst alles om dat dúdlik te meitsjen. Dan bist wol echt ‘verliefd’, ferleafd of fereale. Makket net út. Kinst bergen fersette, allinne de gedachte oan har/him is genôch om fan te switten. Sa wurket it by grutten, mar hoe sit dat krekt mei bern?

Lês it hiele artikel hjir