heit&mem

Temaside: Bijen

Yn de maitiid komme de bijen wer út harren nêst. Dan kinne se wer huning sammelje foar de kommende winter en hjerst. Wy moatte goed op de bijen passe, want 1 op de 3 happen dy ‘sto nimst, is makke tanksij bestowers sa as bijen. De bijen hawwe it dreech en derom hat de Afûk it bijepakt tekene, hjirmei wurde oplossingen betocht om de bijen te beskermjen.

Op dizze side binne ferskate printables, gedichten, kaarten, kleurplaten, ferskes en boeken te finen dy’t mei bijen en it bijen bewustwêzen te krijen hawwe. 

Printables: Tema bijen

Hjir binne printables oer bijen te finen.
Leuk om op te hingjen en ek super learsum! 

Sjoch hjir 

Tomke en de bijen

Lês yn dit boekje wat Tomke fan de bijen leart!

Sjoch hjir foar ‘Tomke en de bijen’

It Bijeboek

‘It Bijeboek’ soarget derfoar
dat wy mear kennis oer bijen krije!

Sjoch hjir foar ‘It bijeboek’

 

Tomke en de bijen – Bildtse edisy

Tomke en de bijen is ek yn it Bildts!

Sjoch hjir foar ‘Tomke en de bijen’ yn it Bildts

Fryske gedichten oer bijen

Omdat de natuer wat poëtysk hat, binne hjir
moaie Fryske gedichten oer bijen te finen!

Sjoch hjir 

 

Tomke kleurplaat oer bijen

Tiid foar wat fertier!
Mei dizze moaie bijen kleurplaat.

Klik hjir foar de kleurplaat

 

Bijen binne gek op blommen! 
Dêrom in moai gedicht oer de blommen.

Sjoch hjir foar it kaartsje

Kaart mei yllustraasje fan in bij. Makke mei in protte leafde. Dat hat de bij wol nedich. 

Fansels ek aardich om mei ‘It bijeboek’ te jaan.

De kaart is fan it merk Pjut.