heit&mem

Talepaviljoen MeM

Talepaviljoen MeM

Begjinpunt fan in besite oan de Taletún is MeM, in bysûnder (memme)taalpaviljoen yn de foarm fan twa frouljusfigueren. It is de ‘húskeamer’ fan Lân fan taal. Kom by MeM lâns foar in bakje, in slokje of in hapke en lit dy ferrasse troch taal yn allerhanne ferskiningsfoarmen. De Taletún en Talepaviljoen MeM binne altyd fergees tagonklik.