heit&mem

Resinsjes Fryske berneboeken

Wolst ris in Fryske berneboek kado jaan, mar hast gjin flau idee fan wat no echt in moai boek is? Op heitenmem.nl sette wy resinsjes fan Fryske berneboeken skreaun troch leden fan de Afûk-boekpanel. Do kinst se hjirûnder op leeftiid fine.

Boeken 0-4 jier

Betterskip, Stip!

Dêr is se dan, wat no? (Resinsje fan Jenny en fan Ingrid)

Hoi, Stip! (buggyboekje)

Tûzen wurden (Resinsje fan Sytske en Elisabeth)

Der sit in krokodil ûnder myn bêd

In hûs foar Harry (troch Linda)

It aldermoaiste Dinoboek. (Resinsje fan Froukje Berber en resinsje fan Sieta)

Mei ik yn dyn pemper sjen? (Resinsje fan Sybrich en fan Linda)

Skelte wol in skelter

Stip syn moaiste ferhalen

Ynstruminten (Resinsje fan Geertje)

Boeken 4-8 jier

Ik tel oant 100

Jip en Janneke yn it Frysk

Livia’s Romtedream

Pykje Fjouwer

Sirkus PeM en de ûlewapper

Boeken 8-12 jier

Tije

Renske wol stoer wêze

Rôversguod

Tsien lytse hekskes