heit&mem

Poppe fan de Moanne

Is dyn poppe, buorfamke, neefke of beppesizzer de leafste poppe fan de wrâld? Upload dyn foto hjirboppe! De poppe mei de measte stimmen kriget in ‘Poppe-pakket’ tastjoerd en kriget in plakje yn it blêd ‘heit&mem’. Dochst ek mei? De winner wurdt ûnder oare bekend makke fia ús nijsbrief. (de poppe mei net âlder as 12 moanne wêze)

 

Slagget it uploaden net? Miskien is de foto te grut? Meist ek de foto maile nei ynfo@heitenmem.nl, dan sette wy de foto foar dy der by. De foto komt dan op de earste fan de folgjende moanne online te stean. Slagget it stimmen net? Besykje dan dizze website ris yn in oare browser te iepenjen.

Folgje heit&mem ek op Instagram!

Tip: Yn dit “Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?” – poppeboek kinst allegear oantinkens oan de earste jierren fan dyn poppe kwyt…. Mei romte foar dyn eigen foto’s, notysjes, gedachten en emoasjes en spesjale sluven foar bygelyks it bertekaartsje en in hierlokje. In prachtich oantinken foar letter.

Sjoch hjir foar mear leuke Fryske kreamkadootsjes.