heit&mem

Myn Afûk-boek

De Afûk hat yn de rin fan de jierren al hiel wat moaie boeken útjûn. Hast elkenien hat wol wat fan de Afûk yn de hûs.
Hasto thús ek in Afûk-produkt lizzen? In moai boek, in slabke, in kaart of poster of wat oars?

Meitsje in moaie foto en upload de foto hjirûnder of mail him nei ynfo@heitenmem.nl Oan de ein fan elke moanne sykje wy in winner út.

De moaiste foto wint it nijste Fryske berneboek!

Ast de foto nei ús opstjoerd hast, kin it wêze dat wy de foto ek brûke foar op ús sociale media, yn de websjop fan de Afûk of oar drukwurk.

Tips

  • Soargje dat it Afûk-produkt dúdlik sichtber is
  • Set der in persoan by op de foto 
  • Meitsje in moai ynterieurfoto mei it Afûkprodukt derby op

Foarbyldfoto’s

 
     
     

 

 

Winner maaie 2020