heit&mem

Hans & Jurjen

Hans & Jurjen

Hans Wempe en Jurjen van der Meer bouwe in muzikaal bernefeestje yn it Paviljoen MeM. Kom en doch mei! Der binne ferskes om te feesten, te fermeitsjen, te gûlen, te swimeljen, te springen en te laitsjen. Hans en Jurjen sjonge foar elkenien: foar bern, âlders en pakes en beppes!

 

 

Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Hans Wempe en Jurjen v/d Meer.