heit&mem

Ferhalen

Mearkes yn it Súd-Hollânsk & `n bòrne ferhaeltjen

troch: Stephan de Vos & Roelie de Vries

Mearkes yn it Súd-Hollânsk

Stephan de Vos is een taolkundige die anderander Hollááñse dialectwoordeboeke gemaokt het. Vanmiddag lees tie sprookies voor in ’t Ôôst-IJsselmonds, een vurm van ’t Waerds, de grôôste streektaol in ’t zuie van Zuid-Holland.

`n bòrne ferhaeltjen

Fertòld yn `t Hylpers troch myn Aete en derfôr wur troch syn Aete. Troch de eauen henne. Fôr ús, as èalders, fan belang om wur oen úze born en bornsborn troch te jôn.