heit&mem

Dûnsje mei de Sorben

Dûnsje mei de Sorben
Wolsto ek dûnsje mei de Sorben? De Sorben komme út Dútslân en ha in eigen taal en kultuer. It dûnsje is dêr in ûnderdiel fan. Sy wolle ús graach sjen litte hoe’t sy dûnsje en sy wolle noch leaver, dat wy mei harren mei dogge! Dus dûnsje en springe mei syn allen, op syn Sorbysk!