heit&mem

De Taletún

De Taletún

Fan 30 maart o/m 28 oktober is de Prinsetún yn Ljouwert net in gewoan stedspark, mar in Taletún. Yn de Taletún giest op syk nei taal, boartest mei taal, belibbest taal en makkest taal.

Yn de Taletún binne ferskate ynteraktive ynstallaasjes en boartersobjekten te finen dy’t mei taal te krijen ha. Op skoaldagen is der in spesjaal programma foar pjutten en groepen fan de basisskoalle. Fierder is de tún altyd frij tagonklik en binne der 15 spesjale ‘Deropút mei heit&mem’-dagen. Begjinpunt fan in besite oan de taletún is Talepaviljoen MeM.

Besjoch hjir in plattegrûn fan de Taletún.

Deropút mei heit&mem

In rige fan 15 sneonen mei in spesjaal programma foar bern fan 0-12 jier en harren heiten en memmen, pakes en beppes, broerkes, suskes, tantes, omkes … foar de hiele famylje! Op dy dagen kinst yn de Taletún fan Lân fan taal yn Ljouwert skriuwers, muzikanten en oare artysten tsjin it liif rinne of dochst mei oan taalwurkwinkels en alderhande taalaktiviteiten.

 

Hjirûnder sjochst de data en de tema’s fan alle dagen. Klik op in datum foar in programma-oersjoch en mear ynformaasje oer de aktiviteiten.

De organisatoaren fan de ‘Der op út mei heit&mem’ dagen binne Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), Bibliotheekservice Fryslân (BSF), Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Omrop Fryslân, Natuur Museum Fryslân, Fries Museum, Museum Federaasje, Tresoar en Afûk

31 maart - Klaar voor de start!

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna 

Kraak de code

12.00 – 13.00
Picknick

     
 

13.00 – 14.00
Tomke-Poppekast

Rûnlieding boartersobjekten

   

14.00 – 15.00
Kids Tour: Highlights

Sander Metz

14.00 – 15.00
Laurens Bontes & Luuk Klazenga

Scrabble battle

Zolderspel

   
 

15.00 – 16.00

Tuin- en (stinzen)planten

Pake & Beppe

   

16.00 – 17.00
Mirjam van Houten & Paul van Dijk

     

28 april - Alde meuk

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna

Kraak de code

       
 

13.00 – 14.00
Tomke-Poppekast

Dûnsje mei Tomke

Toveren met kleur

   

14.00 – 15.00
Kids Tour: Alde meuk

 

14.00–16.00                

Je moeder, een prinses?

Alsof het gedrukt staat!

Grote Grutten: Grutto’s!

14.00 – 15.00                  

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

 

15.00 – 16.00                  

Jurjen & Hans

15.00 -16.00                                  

Scrabble battle

Vlechten & Spitkeet bouwen

 

   
 

16.00 – 17.00                                  

Bern en frjemde talen

Boartsje mei pjutten

   

5 mei - Frijheid

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

De hiele dei
DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei
Sykje it pykje

 

De hiele dei
#weredoingtheartna

Kraak de code

       
 

13.00 – 14.00
Workshop Bibliotheken Fryslân

Mei pake & beppe yn it ferset

   

14.00 – 14.30
Kids Tour: WOII

14.30 – 16.30

Pyure

14.00 – 15.00
Striptekener Skelte Braaksma

14.00 – 16.00

Prinsessehof/Fries museum

 

   
       
 

 16.00 – 17.00      

Scrabble battle

   

26 mei - Kijk eens wat ik kan?!

MeM Heit&mem-plein HCL
Liwwadders

13.00 – 14.00

Kening Hert & Harry Hazze

13.00 – 14.00

Maken van een stilleven

Xera Raíz

   

14.00 – 14.30

Kids Tour

 

14.30 – 15.30

De Gruffalo

14.00 – 15.00

Tomke-poppekast

Dierenmaskers knutselen

 

 14.00 – 15.00

Voorlezen aan baby’s

 
 

15.00 – 16.00

Boartsje mei pjutten

   
 

16.00 – 17.00

Dûnsje mei Tomke

   

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

9 juni - Taalstreken

Dizze kear in edysje fan de ‘Deropút mei heit&mem’-dei spesjaal foar de wat âldere bern en jongerein. Heiten en memmen en pakes en beppes fansels ek fan herte wolkom!

Dizze dei wurdt organisearre yn ‘e mande mei de Fryske Akademy en Stichting Nederlandse Dialecten, yn oansluting op de streektalenkonferinsje fan 8 juny. 

Op 9 juny is der in soad omtinken foar poadiumkeunsten: muzyk, gûchelerij, ferhalen en poëzy yn de ferskate (streek)talen. Sjoch hjirûnder mar!

MeM Heit&mem-plein   Liwwadders
 

Trochrinnend

Goochelshow

Wikitongues

   
 

12.00 – 13.30

Ferhalen

   

13.00 – 13.45

Martijje

13.30 – 14.30

Lida Dykstra lêst foar

   

14.00 – 14.45

Hein Jaap Hilaridus

 

14.30 – 15.00

Berne Iepenloftspul

 

14.45 – 15.30

Carolien Hunneman

14.00 – 15.00

Fryske poëzij foar jong en âld

 

14.30 – 15.00

Slim Stellingwarfs

   

 

 

 

15.30 – 16.00

Berne Iepenloftspul

15.00 – 16.00

Workshop Skriuwen troch Lida Dykstra

 

15.30 – 16.30

Aurora Bossa Nova

   

 16.00 – 16.45

WIEBE

16.00 – 17.00

Worksjop: Dichtsjen Grutte Fuotten/Grote Voeten

   

17.15 – 18.00

Marlene Bakker

   

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

30 juni - Achter de muzyk oan

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

13.00 – 14.00

Janneke Brakels

13.00 – 14.00

Achter de muzyk oan!

Aaien fervje mei de Sorben

 13.00 – 14.00

Het Onvergetelijke Leesmoment

 

 

14.00 – 14.30

Jan Bresan & Friends

Kids Tour: Highlights Leeuwarden

14.00 – 15.00

Skelte Braaksma

14.00 – 15.00

Tomke Poppekast

 

 

 

15.00 – 16.00

Boartsje mei pjutten

 15.00 – 16.00

Dûnsje mei de Sorben

 15.00 – 16.00

Voorleesworkshop

 
 

16.00 – 17.00

Xera-Raiz

 16.00 – 17.00

Het onvergetelijke leesmoment

 

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

21 juli - Plons!

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

13.00 – 14.00

Janneke Brakels

13.00 – 14.00


13.00 – 14.00

Dichters fan Malta

 

 

14.00 – 14.30

Kids Tour: Highlights Leeuwarden

14.00 – 15.00

Waterdiertjes

Tomke Poppekast

14.00 – 15.00

Silent Stories

 

 

 
 

15.00 – 16.00

Danswil dûnset

   
 

16.00 – 17.00

Pake&Beppe


 

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

28 juli - Yn beweging

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

13.00 – 14.00

Ate en Bertina

13.00 – 14.00

Museumfederatie

   

14.00 – 14.30

Kids Tour: Elfstedentocht

14.00 – 15.00

Frouckje Jagersma

14.00 – 15.00

Silent Stories

 

 

 
 

15.00 – 16.00

Natuurkwasten

 15.00 – 16.00

Boer Boris

 

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

4 augustus - Skip Ahoy!

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

14.00 – 14.30

Kids Tour: Water in Leeuwarden

14.00 – 15.00

Xera

Vikingboten bouwen

14.00 – 15.00

Silent Stories

 

 

 
 

15.30 – 16.30

Vlot bouwen van natuurlijk materiaal

15.00 – 16.00

Boer Boris

 

 

16.30

Vlootschouw

 

16.30

Vlootschouw

 

16.30

Vlootschouw

 

16.30

Vlootschouw

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 De hiele dei

Kom mee op het schip!

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

25 augustus - Lenga

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

 

 

 

13.00 – 14.00

Xera

12.30 – 13.30

Antilliaanse spelletjes

 

13.00 – 14.00

Natuurkwasten maken

   

 14.00 – 14.30

Kids Tour

14.00 – 14.30

Xera

14.00 – 15.00

Silent Stories

 

14.30 – 15.30

Danswil

 15.00 – 16.00

Bouw je eigen verhaal met duplo

 

15.30 – 17.00

Antilliaanse spelletjes en schminken

   

17.00 – 18.00

Tambú

 15.30 – 17.00

Carnavalsparade!!

   

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

Scrabble Battle

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

1 september - Taalkunst

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders
 

13.00 – 14.00

Rapper Jonny M.

13.00 – 14.00

Bandana’s stempelen

 

13.00 – 15.00

Programmeer je eigen legorobot

   

14.00 – 14.30

Kids Tour

14.00 – 15.00

Maak je eigen runesteen

 

14.00 – 15.00

Silent Stories

 


 

15.00 – 16.00

Tomke poppekast

Nanne & Ankie

 15.00 – 16.00

Voorleesworkshop

 

 16.00 – 17.00

Rapper Jonny M.

     

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Programmeer je eigen legorobot

Sykje it pykje

 De hiele dei

Scrabble Battle

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

29 september - Als taal geen feestje is

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

13.00 – 14.00

Hans & Jurjen

13.00 – 14.00

Bodemdiertjes

 

 13.00 – 14.00

Voorleesworkshop

 
 

14.00 – 15.00

Dûnsje mei Tomke

 

14.00 – 15.00

Silent Stories

 

15.00 – 16.00

De Bonsterkes

Foarstelling en flogwedstriid

     

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

De hiele dei

Scrabble Battle

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

20 oktober - Tûzen wurden

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders
 

12.00 – 17.00

De kameleon!

13.00 – 14.00

Dûnsje mei Tomke

   

 14.00 – 14.30

Kids Tour

14.00 – 15.00

Amulet van klei

Tomke-poppekast

14.00 – 15.00

Silent Stories

 
 

15.00 – 16.00

Workshop Woudagemaal

Foarlêze út Nijntje

15.00 – 16.00

Witsto wol hoe mâl ik mei dy bin?

 

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

De hiele dei

Scrabble Battle

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code

27 oktober - De groeten!

MeM Heit&mem-plein Fertelbeam
Liwwadders

 13.30 – 14.00

Knûkel – feestbeest

13.00 – 13.30

Foarstelling de Bonsterkes

13.00 – 14.00

Workshop Woudagemaal

 13.00 – 14.00

Tomke komt!

 

14.00 – 14.30

Kids Tour

14.00 – 15.00

Schatkistjes

Dûnsje mei Tomke

 

 

 14.30 – 14.45

Shelley

15.30 – 16.30

Knûkel – feestbeest

15.00 – 16.00

Tomke-poppekast

Steenmannetjes beschilderen

15.00 – 16.00

Tomke komt!

15.15 – 15.30

Shelley

 
 

16.00 – 17.00

Scrabble Battle

   

De hiele dei

DNALWD2018

Ontdek Leeuwarden

De hiele dei

Sykje it pykje

 

De hiele dei

#weredoingtheartna

Kraak de code