heit&mem

De Gruffalo

De Gruffalo
In leuke ynteraktive teaterfoarstelling foar kleuters, mei ferskes en bewegings.
“De gruffalo? Noch noait fan heard.
De gruffalo! Kensto dy dan net?”
Mûs giet op stap yn it donkere bosk en komt in foks, in ûle, in slang en in gruffalo tsjin. Dy ha allegear wol sin oan in hapke mûs. Hoe sil er him dêr útrêde?

 

Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Heksiepeksie.