heit&mem

Marrit (3) siket har sokken, dy’t troch de keamer slingerje, en seit: ‘Myn sokken lizze ek altyd fier útelkoar; witte se soms dat it corona is?’

Jurre (2) sit achter yn ’e auto as er ûnderweis in auto mei in dakkoffer derop sjocht. Hy ropt: ‘Sjoch, in auto mei in helm op!’

Mem freget Frouke (4) oft se efkes de boadskippen oanjaan kin. Mar Frouke moat mem teloarstelle. ‘Nee, dat kin net mem, ik ha myn spierbulten op skoalle lizze litten…’

De mem van Kevin (4) vertelt dat ze verkouden is. ‘Nou, ikke niet’, zegt Kevin. ‘Ik ben verwarmd!’

Hidde (2,5) sit by beppe op ’e bank as er begjint te hoastjen. Hy sjocht beppe oan en seit: ‘Ik ha macaroni!’ Gelokkich wie er gewoan ferkâlden

It is foar it earst wer moai waar en Anne-Renske (3,5) mei in t-shirt oan ha. Benijd freget se oan heit: ‘Docht heit ek syn bleate-earmketrui oan?’

Herre (3,5) fynt wat moais dat er graach yn in beurske dwaan wol. ‘Memmy, wêr is it “sintsje-taske”?’

Jarno (3) kriget fan mem in pakje stoepkryt. Dêr is Jarno hiel bliid mei: ‘Wau mem! Ik wol no graach mei de kleurstokjes boartsje!’

Hieke (7) har mem kriget ynkoarten wer in lytse poppe. As Hieke in ierdbeidessert iepenmakket, treft se it net: “Mem! Der sit allegear fruchtwetter op!”

Jure (3): “Mem, de iPad is leech, hy moat efkes opstroomd wurde!”

Mem seit tsjin Thyme (5): ‘Bist in bytsje min?’ Thyme knikt, mar antwurdet tagelyk: ‘Mar ik bin ek in bytsje plus, hear!’

As mem har fyts út it hok hellet, sjocht Ype dat it ljocht fan mem har fyts baarnt. ‘Dat kloppet,’ seit mem, ‘want dat giet automatysk.’ ‘Nee hear,’ seit Ype (5), ‘dat giet fytsmatysk.’

Rutmer (5) sjocht dat der in ein op ‘e kop yn ‘e feart sit. ‘Hé dat eintsje docht de handstand!’

As Brecht (3) by it fiskjen in fiskje besjocht, seit se: ‘Sjoch, dat fiskje hat in seemearminnepak oan!’

De pake en beppe fan Jente Boek (5) sille trouwe. Jente: ‘Krije sy no ek in poppe?’ (Pake is 75 en beppe 65 jier)

Mem seit tsjin Imre (2) dat se no echt op bêd moat, want it wurdt bûten sels al tsjuster. Dêr wit Imre wol in oplossing foar. ‘Dan dogge wy it ljocht dochs oan!’

Jarnick (3): “Mem, welke stiften heb je gebruikt? Je eigen?” “Ja, Jarnick, myn eigen”, antwurdet mem.  “Oh, je mocht de mijne ook wel gebruiken mem, maar die zijn uitgestorven.”

Yfke (3) rint mei in pop ûnder har trui troch de keamer. Dan lit se har ynienen op ’e grûn falle en ropt: ‘Mem, ik bin befallen!’

Mireia (4) komt út it wetter fan it swimbad. Se is sa kâld. Seit dan: ‘Myn toskjes dûnsje.’ (klappertoskje)

Thieme (5) vertelt trots dat hij op school ‘genaald’ heeft. (geborduurd)

Yenthe (5) ziet met het mooie weer een man zonder t-shirt en roept verbaasd” ‘Kijk, die man heeft theelepels!’

‘Sjoch mem! Dat binne in protte buorden!’ seit Freark Jelle (4) at se lâns in begraafplak ride.

Mem is yn ferwachting en lit lytse Hindrik oan de búk fiele. Mem leit út: ‘Sjoch, hjir fielst it kontsje.’ Wêrop’t Hindrik seit: ‘Mem! Ik fiel de pamper al!’

Aaron (6): ‘Mem, ik kin klok lêze!’ ‘O ja? freget mem. ‘Ja! K L O K … klok! 

 Jorrit (4) is ferliefd mei Ilse, sa fertelt er. As mem freget wêrom seit er: ‘Se hat sokke moaie grutte wangen!’ 

Viggo fan 4 seit: ‘Juf? Lauren is no 1.
Hy is no gjin baby mear, mar in drumstel!’ (dreumes)

Elize (5) wol graach op it ‘plante-oanrjocht’ sitte. (finsterbank)

Ivan (4) sil syn boksen efkes nei ûnderen dwaan en seit: ‘Sa, de fuotmouwen moatte ek wer even goed.’

Jorian (4) freget mem: ‘Wol mem de broeksmouwen by myn learzen yn dwaan?’

Herre (5) praat over sport en zegt “mijn mama zit nu niet meer op roeien maar op de fysiotherapeut…”

Laad mear