heit&mem

Dieke hat in plakje op ’e tean en se raast it út. Nei in hiel skoft treasten seit heit: ‘Dieke, no is it klear, net sa oanstelle.’ Dieke: ‘Ik stel my net oan, it docht sa sear! It docht sa sear as oftst yn dyn bleatsje sûnder klean yn de lava swimst!’

Fenna vertelt beppe dat ze andere talen op school heeft geleerd. Namelijk Engels: ‘Hello en goodbye!’ En ze heeft ook Duits geleerd: ‘Auf wiedersehen’. Fenna: ‘En we hadden ook iets van ooievaar.’ ‘Uh, ooievaar?’, dat begrijpt beppe niet. ‘Ja,’ zo legt Fenna uit, ‘dat hoorde geloof ik bij bonjour.’

Myn soan frege oan beppe wat dy twa krûpelhintsjes dienen, want se sieten oplekoar. Beppe fertelde dat se krûpten en fereale wiene en sa ek berntsjes krigen. Hy hie it hielendal begrepen. Op skoalle fertelde er fuort oan elkenien:’Us heit hat op ús mem sitten en no sit der in lytse poppe yn mem har búk!’

Mem komt earder thús fan it wurk, want de kolf wie stikken gien. Femke (3): ‘Hee mem! Koe mem it wurk net fine?’

Mijn oudste dochter (toen 4) zei op een vol schoolplein, midden tussen een groepje moeders: ‘Weet je, mijn mama doucht nooit!’ Ik, alleenstaande moeder van twee dochters van 2 en 4, douchte altijd als de meisjes sliepen, dus dat zagen ze nooit!

Laad mear