heit&mem

Mem set har bril ôf en Marije (2,5) seit: ‘Oh, mem hat de eachjes út.’ 

Britt (6) leit op in jûn even mei har holle op mem har búk. Dan seit se: ‘Mem har búk liket wol in wetterbêd.’

Slechts 5% van alle zwangere vrouwen bevallen op de uitgerekende dag

Mats (3) wol mem wat yn it ear flústerje en freget: ‘Mem, mei ik wat tsjin dyn wang sizze?’

Toen ik zwanger was van de tweede, sprong mijn neefje boven op me, waarop onze dochter riep: ‘Tink derom, sa komme der krassen op ‘e baby!’ 

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Bram (7): ‘Ik wit wa’t de earste minsk op de ierde wie… Sinteklaas! Want dy is hiel âld!’

Beppe Sjoukje is mei de beppesizzers by de slachter. De slachter seit: ‘Dag mevrouw’, wêrop’t Nikki seit: ‘Dat is niet mevrouw, dat is beppe!’ 

Een baby wordt zónder knieschijven geboren en heeft deze pas na 2 jaar.

Patrick (6) bestudearret oandachtich de 12 wiken echofoto fan syn tante en seit dan: ‘Ik sjoch it al. It wurdt in jonkje, want de baby hat gjin hier!’ 

Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken.

Timo (4) merkt op: ‘Toen Emie (syn nichtsje fan 4) en ik baby’s waren, hadden we net zulk haar als pake!’ 

Hester (2) sjocht fol oandacht nei har mem dy’t har oan it opmeitsjen is. Dat liket Hester ek wol wat en se seit: ‘Mem, mei ik ek Pipo wêze?’ 

Het eerste echte lachje komt zo tussen de 4 en 6 weken na de geboorte.

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’ 

Brecht (4) hat de sloppe lach: ‘Mem, ik ha lol yn myn kiel!’ 

De meeste kinderen in westerse landen worden zindelijk tussen de 2 en 3 jaar. Meisjes worden vaak iets eerder zindelijk dan jongens.

Anne (7): ‘Ik zat eerst in mem haar buik.’ Sam (4): ‘Daarna ik.’ Lotte (3) kijkt verbaasd en zegt: ‘Maar ik heb jullie daar helemaal niet gezien!’ 

Je baby herkent de muziek die je luisterde tijdens je zwangerschap. Zelfs maanden na de geboorte kan deze muziek zorgen voor rust bij je baby.

Kim (3) sjocht hoe’t de boer de skiepkes skeart en ropt: ‘Sjoch mem, de skiepkes wurde skyld!’ 

Meertalige kinderen hebben een groter werkgeheugen

Laad mear