heit&mem

Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren sneller een derde, vierde of vijfde taal.

Eelkje (3) sjocht heit syn boarsthier: ‘Heit hat gers op ’e búk!’

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’

 

By Renske (4) thús sit moarns betiid in knyn op it hiem. Heit en mem witte net wêr’t hy wei komt en fan wa’t hy is. Heit seit dat de knyn miskien wol honger hat en hy tinkt dat de knyn wol in stikje bôle ha wol. Renske: ‘Mar wat moat hy der dan op ha?’

Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren sneller een derde, vierde of vijfde taal.

Herre (5) praat over sport en zegt “mijn mama zit nu niet meer op roeien maar op de fysiotherapeut…”

Marrit (3) siket har sokken, dy’t troch de keamer slingerje, en seit: ‘Myn sokken lizze ek altyd fier útelkoar; witte se soms dat it corona is?’

Jurre (2) sit achter yn ’e auto as er ûnderweis in auto mei in dakkoffer derop sjocht. Hy ropt: ‘Sjoch, in auto mei in helm op!’

Mem freget Frouke (4) oft se efkes de boadskippen oanjaan kin. Mar Frouke moat mem teloarstelle. ‘Nee, dat kin net mem, ik ha myn spierbulten op skoalle lizze litten…’

De mem van Kevin (4) vertelt dat ze verkouden is. ‘Nou, ikke niet’, zegt Kevin. ‘Ik ben verwarmd!’

Hidde (2,5) sit by beppe op ’e bank as er begjint te hoastjen. Hy sjocht beppe oan en seit: ‘Ik ha macaroni!’ Gelokkich wie er gewoan ferkâlden

Laad mear