heit&mem

Kristlike Fryske boeken

Hierbij een overzicht van Christelijke Friese boeken.

Sietske Zwart 12 oktober 2015

            

BERNEBOEKEN:

product_3995_0

Jezus wurdt berne
Dit bernebibelboekje is basearre op de tekst en de yllustraasjes fan
it earste ferhaal út de Bernebibel út it Nije Testamint. Der binne in
tal nije yllustraasjes tafoege en in animaasje fan it ferhaal stiet op
de ynsletten dvd. Dêrmei is Jezus wurdt berne in prachtich
krystkadootsje wurden.

Priis: No foar € 5,95
Hjir te bestellen

 product_3994_0

 

YN DE OANBIEDING!

Bernebibel
Dizze Bernebibel is in printeboek mei 25 bibelferhalen yn
eigentiidske, op bern rjochte taal. Mei de waarme en kleurrike
yllustraasjes fan Marijke ten Cate – mei in protte details-
fertelle se it ferhaal fan de skepping oant de dei dat Jezus
weromkomme sil.

Priis: Fan € 32,50 foar € 15,00
Hjir te bestellen

 product_4144_0

It heechste wurd 
Yn It heechste wurd litte sân auteurs yn goed hûndert ferhalen en
gedichten de Bibel oan it wurd. Alle sân kieze, ynspirearre troch de
bibeltekst, dêrby har eigen orizjinele ynfalshoeke. De kleurrike
yllustraasjes fan Guida Joseph jouwe de ferskate ûnderdielen fan
dit boek in hiel eigen gesicht.It heechste wurd is bedoeld foar bern
fan 9 jier ôf.

Priis: € 24,50
Hjir te bestellen

product_3193_0

Jezus Messias – yn it Frysk
Dit is it wier barde ferhaal fan Jezus Messias. Hy libbe likernôch
2000 jier ferlyn yn Israël. Elkenien dy’t him meimakke, wie tige
ferheard. Dêr’t hy kaam barden wûnders. En elkenien dy’t nei him
lústerje woene, makke hy bliid en gelokkich. Dochs wie it samar
ynienen foarby. Syn tsjinstanders brocht him om. Mar dat wie net
it ein. Lês sels hoe’t it allegearre barde en hoe’t it fierder gie mei
Jezus Messias.

Priis: € 2,25
Hjir te bestellen

 

BOEKEN FOAR FOLWOEKSENEN: 

product_3931_0

Bibel
Fries | Huisbijbel
Formaat: Huisbijbel | Afmetingen: 14 x 21 cm
Band: Vivella Harde band | Kleur: Blauw
Uitvoering: Witsnee

Priis: € 49,50
Hjir te bestellen

product_3801_0

Untfermje jo…
Oarspronklike en oersette gebeden.

Priis: € 7,50
Hjir te bestellen

 product_3811_0

Wekker bliuwe
De twadde printinge fan it Bibelsk deiboek, dat yn 2004
foar it earst ferskynd is. 

Priis: € 24,50
Hjir te bestellen

product_3192_0_2

Mei it wiffe skip
Mei it wiffe skip is it jubileumboek fan it Kristlik Frysk Selskip
(KFS) by it hûndertjierrich bestean. Yn de ferrûne hûndert jier is
der hiel wat skreaun en wreaun oer kristlik-Frysk en oer Frysk op
it mêd fan tsjerke en leauwe. Dêr tsjûget dit boek fan: der is in kar
út in ieu skriuwerij oer dat ûnderwerp yn opnommen. Mei as
wichtichste doel: in bydrage leverje oan it neitinken oer de takomst
fan it jubilearjende selskip

Priis: € 24,95
Hjir te bestellen

9789056153205

De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu
Yn dit boek giet de skriuwer de skiednis nei fan it Kristlik Frysk
Selskip (1908-2012), it Roomsk Frysk Boun (1917-1997), it
Grifformeard Frysk Selskip (1930-1945) en de Kristlike Fryske
Mienskip op frijsinnige grounslach (1937-1963), mei omtinken foar
foaral harren doelstellings en resultaten en hoe’t de tsjerken dêrop
reagearre hawwe. 

Priis: € 25,00
Hjir te bestellen                                                                                                                                                           

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.