heit&mem

Artikelen over meertaligheid

Op heit&mem is heel veel te vinden over meertaligheid. Hier een overzicht met alle artikelen over dit onderwerp. Door op de afbeelding of op ‘fierder lêze’ te klikken, kun je de rest van het artikel lezen.

Joukje de Jong 26 oktober 2016

 iStock_1 Meertaligheid geeft je een voorsprong 
Opgroeien met meer dan één taal is geen bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken.
Fierder lêze
 doutzen Watfoar taal soe Doutzen Kroes mei har bern prate?
In de moderne taalwetenschap wordt er dan ook van uitgegaan dat de mensheid overwegend meertalig is. En Doutzen? In welke taal zou zij haar kinderen aanspreken?
Fierder lêze
 iStock_000002268688_Medium Trijetalich ûnderwiis
Al foar de tredde jierdei fan dyn bern, krijst berjocht dat hy takom jier nei skoalle mei. Wer in mylpeal! En yn Fryslân komt der noch in ekstra opsje by. Kinst dyn bern nammentlik ek nei in trijetalige skoalle gean litte!
Fierder lêze
 

26-02-2016 Afuk  Heit&Mem Ny Beets Elisabeth Mulder met haar zoon tijdens de engelse les. ( nieuw experiment om peuters en kleuters engels te leren.

Bringsto dyn bern twatalich grut?
Bern groeie yn Fryslân op mei mear as ien taal. It opgroeien mei ferskillende talen hat ynfloed op de taalûntwikkeling fan bern. Mar hoe wurket dat krekt? Dat wol it heit&mem-panel graach yn kaart bringe.
Fierder lêze
 

Young parents reading book together with their children in bedroom.

Wêrom foarlêze?
Foarlêze! Dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle, fersterket de bân mei dyn poppe. En bern der’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal.
Fierder lêze 
 tomke3 Hokker taal praat jim pjut?
Tomke is in echt Frysk mantsje.
Mar guon fan-hûs-út Frysktalige pjutten en beukers ûntwikkelje in foarkar foar it Nederlânsk. Soms prate se noch amper Frysk.
Fierder lêze
meisje-met-tablet  Fryske apps
Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske! Wy sette se allegear foar jim op in rychje.
Fierder lêze

meertalig opvoeden

Spreken jullie allebei Fries?
Door het aanbod van het Nederlands in de omgeving en op school, worden Friestalige kinderen snel vloeiend meertalig. Als de basis in de moedertaal goed is, ontwikkelt de tweede taal zich beter.
Fierder lêze
heit soan  Frysk, hoe sit dat eins?
heit&mem frege fia Facebook hoe’t jim omgeane mei de Fryske, Nederlânske of oare talen yn jim húshâlding.heit&mem makke in seleksje en sette dy foar jim op in rychje, mei dêrby in reaksje fan in tal profs fan de Fryske Akademy.
Fierder lêze
 iStock_000003470902XSmall De meestgestelde vragen over meertalig opvoeden
Meertalig opvoeden. Hoe doe je dat? Hier de meest gestelde vragen mét antwoorden voor je op een rijtje.
Fierder lêze
ketchup  Tweetalige opvoeding: Mem, mag ik nog een bytsje ketchup?
Het gezin kiest bewust voor een tweetalige opvoeding, waarin het Fries en Nederlands naast elkaar worden gebruikt. ‘Dat dogge wy konsekwint, mar wol hiel linich’, lacht mem Hendrika.
Fierder lêze
 ingelsk Ingelsk foar lytse bern? No pressure!
Boartsje, dûnsje, sjonge en nifelje. De bern fan The English Factory yn Harns hawwe it mar drok. Mar de risseltaten binne der dan ek nei. Net allinnich meitsje se keunstwurkjes, se leare ûndertusken ek de Ingelske taal.
Fierder lêze
iStock_000060553632_Medium  Spreken jij en je partner allebei Nederlands?
Tweetalig opgroeien is leuk en leerzaam voor alle kinderen. Als jullie zelf niet Fries spreken, kun je toch je kind laten profiteren van de voordelen van een meertalige start.
Fierder lêze
 iStock_000002940641_Medium (ongeboren) Kinderen worden rustig van de stem van de moeder
In de buik van de moeder, herkennen ze al geluiden en stemmen. Ondertussen krijgt het kind al gevoel voor taalritme en krijgt ook het taalgevoel al een beetje vorm.
Fierder lêze
 

Adorable Little Girl Sitting On Bench Having Fun With Bubbles Outside.

Geef kinderen de tijd, ze zijn uiterst nieuwsgierig
Het is volstrekt normaal dat een kind het praten uitstelt terwijl het ondertussen een woordenschat verzamelt en vergroot; we noemen dit de ‘verzamelfase’ en deze gaat vooraf aan de ‘woordexplosie’. 
Fierder lêze 
iStock_000046522484_Medium  Kinderen experimenteren met taal, want taal is leuk!
Als een kind tweetalig wordt opgevoed, begrijpt het kind bijna alles in beide talen. Stukje bij beetje ontstaat het taalbewustzijn – het verschil kunnen maken tussen vorm en betekenis van een woord en krijgt het kind interesse in letters en tekst.
Fierder lêze

Teacher and student in the classroom at school.

Mear talen, mear takomst
De MFU stream wurdt hyltyd belangriker en bekender trochdat it meartalich fuortset ûnderwiis twa belangrike doelen neistribbet: it fergrutsjen fan de taalbehearsking fan learlingen en it opdwaan fan in ynternasjonale oriïntaasje.
Fierder lêze

 

Meartalich ûnderwiis
Hast alle bern yn Fryslân tusken de 0-4 jier geane nei in bernedeiferbliuw of in pjutteboartersplak. Wolst dat dyn bern optimaal profitearret fan in meartalige omjouwing? Kies dan foar in twatalige of Fryske berne-opfang.
Fierder lêze

 

Drawing lesson in an elementary school

Meertaligheid, een uitzondering?
Veel mensen denken nog dat meertaligheid verwarrend is voor een kind en taalachterstanden kan veroorzaken. Maar voor dat idee is nooit bewijs gevonden. Alle kinderen zijn in staat meerdere talen te verwerven.
Fierder lêze

iStock_000053241720_Medium

Taalontwikkeling bij (jonge) kinderen gaat eigenlijk vanzelf.
Bij de geboorte hebben alle kinderen het vermogen van taalverwerving, al pikt het ene kind taal/talen sneller op dan het andere. Ouders schrikken vaak van het tempo waarin kinderen nieuwe dingen leren.
Fierder lêze

Cute newborn baby

Taalûntwikkeling – 0-3 moanne
In lytse poppe dy’t krekt berne is kommunisearret al aktyf. De poppe werkent stimmen, brabbelet, docht klanken nei of gûlt om dúdlik te meitsjen wat er wol.
Fierder lêze

 

Young hipster father playing with his daughters

Socht: âlders foar it heit&mem panel!
Yn Fryslân wurde twa talen neist inoar brûkt. It Frysk en it Nederlânsk. Taal is altyd oanwêzich. Foaral by jonge bern. Sy binne folop oan it groeien en ûntdekken. Dêrom hawwe Afûk en it SFBO in heit&mem panel opset.
Fierder lêze

krupelhintsjes1 

Friese woordjes leren met een opzegversje
Begin 2016 hebben deelnemers van het heit&mem-panel met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar een Friestalige activiteit gedaan. Het ging om het aanleren van (nieuwe) Friese woorden met behulp van een opzegversje.
Fierder lêze

 taal

De dominante taal
Salang minsken mei elkoar libje yn in romte, sil der ek in mienskiplike taal ûntstean. Dizze romte kin skoalle wêze, op kantoar of online.
Fierder lêze

 bliid

Binne Friezen mei twa talen hiel bysûnder?
De definysje fan meartaligens: it fan natuere floeiend praten fan twa talen sûnder der by nei te tinken.
Fierder lêze

 

Mem yn in oare taal
Fan hûs út praat ik Dokkumers, mar sadree’t ik it Frysk learde wie ik ferkocht. Ik ha staazje rûn by ‘ús’ Omrop, myn houlik wie yn it Frysk en doe’t ik mem wurde, koe ik net wachtsje oant ús jonkje ‘heit’ en ‘mem’ sizze soe.
Fierder lêze

 ruimte voor leren

As de petearen op skoalle krekt sa gean as thús, leare bern folle mear!
‘As de petearen op skoalle krekt sa gean as thús, leare bern folle mear!’, seit Albert Walsweer. Gean mar nei, hoe giet dat by jim thús, as der bygelyks ien mei de kollektebus fan de hertstichting oan de doar stiet?
Fierder lêze

 childminder

As gastâlder in bydrage leverje oan de taalûntwikkeling by jonge bern
Twatalichheid libbet. Net allinne âlden, juffen en liedsters binne dwaande mei de posysje fan it Frysk neist it Hollânsk by bern, ek gastâlden binne nijsgjirrich nei wat taal mei harren oppasbern docht.
Fierder lêze 

trijetalichgesin

De wûnderlike taalsymfony yn in trijetalich gesin
Portugeesk, Frysk of Nederlânsk; Dennis en Lara kombinearje de trije talen sûnder muoite yn ien sin. Wolkom yn de wûndere wrâld fan in trijetalich gesin.
Fierder lêze

 meertalig opvoeden

Waarom meertalig opvoeden?
Waarom zou je je kind de mogelijkheid geven om meerdere talen te spreken?Wanneer een kind twee talen spreekt, heeft het een stapje voor. Wij vertellen je waarom.
Fierder lêze

 iStock_000064845237_Medium

Praatsto Frysk mei jim bern en praat hy foaral Nederlânsk werom?
As jim thús Frysk én Nederlânsk mei jim bern prate, of allinne Frysk, dan soest ferwachtsje dat hy twatalich wurdt. Meastentiids is dat ek sa, mar net altyd.
Fierder lêze

 

female toddler and 2-3 years girl playing in kindergarten. Horizontal shape

In taalrike omjouwing foar jonge bern
Hast alle bern yn Fryslân tusken de 0-4 jier geane nei in bernedeiferbliuw of in pjutteboartersplak. Wolst dat dyn bern optimaal profitearret fan in meartalige omjouwing? Kies dan foar in twatalige of Fryske berne-opfang.
Fierder lêze

iStock_000068964631_Medium

Skoalbern
Wanneer kinderen in groep 3 komen, hebben ze meestal al veel tekst gehoord én gezien door middel van prentenboeken, liedjes, hoorspelen, praat platen, apps, enzovoort. Zo hebben veel scholen een ‘lettertafel’. Hiervoor nemen kinderen voorwerpen mee, die beginnen met eenzelfde letter. 
Fierder lêze

 

Father and son talking in park

Spreek jij Nederlands en je partner Fries? Of net andersom?
Dan verdient het de voorkeur om elk de eigen taal door te geven aan de kinderen. Dit is niet verwarrend voor kinderen en zal niet leiden tot een taalachterstand. In tweetalige situaties is het wel belangrijk dat beide talen ook buitenshuis voldoende aan bod komen.
Fierder lêze

 

Little boy aged 5 laughing in dandelion field. Sunny spring evening.

Taalûntwikkeling – fiif jier
It einstadium fan de taalûntwikkeling komt mear yn sicht. Sa’n trijekwart fan wat it bern seit kinne ûnbekenden al goed ferstean. De algemiene struktuer fan de taal of talen krije foarm; wurden wurde hieltyd mear ta sinnen foarme.
Fierder lêze

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.