heit&mem

Yntins fertrietlik, mar tankber dat him in fierder lijen besparre bleaun is, haw ik ôfskie nommen fan myn leave en soarchsume man

Yntins fertrietlik, mar tankber dat him in fierder lijen besparre bleaun is, haw ik ôfskie nommen fan myn leave en soarchsume man

Joukje de Jong 9 november 2016

Yntins fertrietlik, mar tankber dat him in fierder lijen besparre bleaun is, haw ik ôfskie nommen fan myn leave en soarchsume man