heit&mem

Yntins fertrietlik binne wy no’t út ús fermidden weiskuord is, nei in protte jierren fan lok, myn leave man, myn geweldige libbenskammeraat en ús alderleafste heit

Yntins fertrietlik binne wy no’t út ús fermidden weiskuord is, nei in protte jierren fan lok, myn leave man, myn geweldige libbenskammeraat en ús alderleafste heit

Dieuwke van der Meer 9 november 2016

Yntins fertrietlik binne wy no’t út ús fermidden weiskuord is, nei in protte jierren fan lok, myn leave man, myn geweldige libbenskammeraat en ús alderleafste heit