heit&mem

Yntins drôvich, mar mei djip respekt foar de ferheftige striid dy’t sy levere hat om by ús te bliuwen, diele wy jimme mei dat rêstich ynsliept is

Yntins drôvich, mar mei djip respekt foar de ferheftige striid dy’t sy levere hat om by ús te bliuwen, diele wy jimme mei dat rêstich ynsliept is

Joukje de Jong 9 november 2016

Yntins drôvich, mar mei djip respekt foar de ferheftige striid dy’t sy levere hat om by ús te bliuwen, diele wy jimme mei dat rêstich ynsliept is