heit&mem

Yn ús fertriet om it hinnegean fan myn frou, ús mem en beppe …. hawwe wy in protte bliken fan leafde en meilibjen ûntfongen. Dêr binne wy jimme hiel tankber foar.

Yn ús fertriet om it hinnegean fan myn frou, ús mem en beppe …. hawwe wy in protte bliken fan leafde en meilibjen ûntfongen. Dêr binne wy jimme hiel tankber foar.

Joukje de Jong 9 november 2016

Yn ús fertriet om it hinnegean fan myn frou, ús mem en beppe …. hawwe wy in protte bliken fan leafde en meilibjen ûntfongen. Dêr binne wy jimme hiel tankber foar.