heit&mem

Yn mem har búk wie it waarm en sacht

Yn mem har búk wie it waarm en sacht

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.
Dêr lei ik te trappeljen, dei en nacht.
Mar no lit ik goed fan my hearre,
En sil ik heit syn rêst bedjerre!