heit&mem

Yn mem har búk wie it waarm en sachet.,

Yn mem har búk wie it waarm en sachet.,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.
Dêr lei ik te trappeljen, dei en nacht.
Heit hie fan my oant no ta gjin lêst,
Mar no is ’t ek dien mei heit syn rêst!