heit&mem

Yn leafde en frede is by ús wei gien

Yn leafde en frede is by ús wei gien

Joukje de Jong 9 november 2016

Yn leafde en frede is by ús weigien