heit&mem

Yn ivichheid

Yn ivichheid

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen, fan no ôf oant yn ivichheid.