heit&mem

Yn elk bern begjint de wrâld opnij.

Yn elk bern begjint de wrâld opnij.

Dieuwke van der Meer 12 december 2020

Yn elts bern
begjint de wrâld opnij.