heit&mem

Yn ’e ôfrûne wiken hawwe wy fernommen dat in protte mei ús meifielden doe’t …. sa hommels ferstoar. Foar alle bliken fan meilibjen wolle wy jimme hertlik tankje.

Yn ’e ôfrûne wiken hawwe wy fernommen dat in protte mei ús meifielden doe’t …. sa hommels ferstoar. Foar alle bliken fan meilibjen wolle wy jimme hertlik tankje.

Joukje de Jong 9 november 2016

Yn ’e ôfrûne wiken hawwe wy fernommen dat in protte mei ús meifielden doe’t …. sa hommels ferstoar. Foar alle bliken fan meilibjen wolle wy jimme hertlik tankje.