heit&mem

Yn de widze leit

Yn de widze leit

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Yn de widze leit
in berntsje
Heit stiet der grutsk
en glimkjend by
Mem sjocht der bliid
en ferbjustere nei
Wat binne wy wiis
mei dy