heit&mem

Yn de folle wissichheid fan it leauwen is yn syn Hear en Heilân rêst myn leave man, ús heit en pake

Yn de folle wissichheid fan it leauwen is yn syn Hear en Heilân rêst myn leave man, ús heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Yn de folle wissichheid fan it leauwen is yn syn Hear en Heilân rêst myn leave man, ús heit en pake