heit&mem

Yn betrouwen op har Hear en Heilân is op moandeitemiddei 18 septimber 1960 rêstich ynsliept ús leave mem, beppe en oerbeppe

Yn betrouwen op har Hear en Heilân is op moandeitemiddei 18 septimber 1960 rêstich ynsliept ús leave mem, beppe en oerbeppe

Joukje de Jong 9 november 2016

Yn betrouwen op har Hear en Heilân is op moandeitemiddei 18 septimber 1960 rêstich ynsliept ús leave mem, beppe en oerbeppe