heit&mem

Wy wolle graach elkenien tank sizze dy’t ús in waarm hert tadroegen hawwe yn ’e tiid fan it siikwêzen en nei it ferstjerren fan ús dochter en suske …. De gedachte dêroan jout ús krêft en moed om de tried fan it libben wer op te pakken.

Wy wolle graach elkenien tank sizze dy’t ús in waarm hert tadroegen hawwe yn ’e tiid fan it siikwêzen en nei it ferstjerren fan ús dochter en suske …. De gedachte dêroan jout ús krêft en moed om de tried fan it libben wer op te pakken.

Joukje de Jong 9 november 2016

Wy wolle graach elkenien tank sizze dy’t ús in waarm hert tadroegen hat yn ’e tiid fan it siikwêzen en nei it ferstjerren fan ús dochter en suske …. De gedachte dêroan jout ús krêft en moed om de tried fan it libben wer op te pakken.