heit&mem

Wy kinne mar net ophâlde

Wy kinne mar net ophâlde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

No’tsto berne bist
kinne wy mar net ophâlde
fan dy te hâlden.