heit&mem

Wy ha dy leaf

Wy ha dy leaf

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Wy ha dy leaf, ús hiele libben
’t is folle mear as hâlde fan.