heit&mem

Wy fine dy ek sa bysûnder.

Wy fine dy ek sa bysûnder.

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wy fine dy ek sa bysûnder.
Nei njoggen moanne, ús twadde wûnder.
(namme) sa grutsk as in pau.
“Kom mar suske, kom mar gau!”