heit&mem

Wy boarten faak as famkes,

Wy boarten faak as famkes,

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Wy boarten faak as famkes,
freonskiplik dei oan dei,
ik hoopje dat dy freonskip
noch jierren duorje mei.
En sjochst yn stille oeren,
dyn album dan ris nei,
dan tinkste, (Trynke)…
dêr boarte ik faak mei!